Algemene voorwaarden

Definities

Gebruiker: Onder de gebruiker van de algemene voorwaarden wordt verstaan Ja ik wil weddingplanner, gevestigd aan de Tamboer 30, 5283 WK in Boxtel. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 64974227.

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Ja ik wil weddingplanner een bruiloft, verloving of jubileum organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Leverancier: Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door Ja ik wil weddingplanner te organiseren bruiloft, verloving of jubileum.

Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Ja ik wil weddingplanner alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/ of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften in de breedste zin van het woord, verloving of jubileum, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met Ja ik wil weddingplanner.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per email) een aanbod van Ja ik wil weddingplanner aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Ja ik wil weddingplanner schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst.
 2. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Indien Ja ik wil weddingplanner opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.
 4. De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief 21 % BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ja ik wil weddingplanner niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Ja ik wil weddingplanner kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door de toeleveranciers van Ja ik wil weddingplanner, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet beperkend. Ja ik wil weddingplanner is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ja ik wil weddingplanner is wel verplicht de gevolgen te beperken door de nodige maatregelen te nemen.
 8. Ja ik wil weddingplanner zal bij onvoorziene omstandigheden waar Ja ik wil weddingplanner de opdracht niet kan uitvoeren, zorg dragen voor vervanging in de vorm van een collega weddingplanner of een gelijkwaardige oplossing, overeen te komen tussen opdrachtgever en dienstverlener.
 9. De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan Ja ik wil weddingplanner. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

 Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ja ik wil weddingplanner zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede weddingplanner uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ja ik wil weddingplanner het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
 3. Indien door Ja ik wil weddingplanner of door Ja ik wil weddingplanner ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verbandhoudende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 4 Wijzigen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Ja ik wil weddingplanner de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. In afwijking van lid 4.2. zal Ja ik wil weddingplanner geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijzigingen/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Ja ik wil weddingplanner kunnen worden toegerekend.
 4. Ja ik wil weddingplanner behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Ja ik wil weddingplanner is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Ja ik wil weddingplanner daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5 Betaling

 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Ja ik wil weddingplanner anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt een maand voor de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum een tweede factuur voor de 40%, gebaseerd op het definitieve budget. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum, ontvangt de opdrachtgever eventueel een derde en tevens laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Ja ik wil weddingplanner is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Ja ik wil weddingplanner op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Ja ik wil weddingplanner behoud zich het recht het bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn.
 5. Voorts is Ja ik wil weddingplanner gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en producten zijn gestegen.
 6. Bovendien mag Ja ik wil weddingplanner het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Ja ik wil weddingplanner, dat in redelijkheid niet van Ja ik wil weddingplanner mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Ja ik wil weddingplanner zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen.
 7. Indien Ja ik wil weddingplanner hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

Artikel 6 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Ja ik wil weddingplanner. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ja ik wil weddingplanner in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Ja ik wil weddingplanner de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet mogelijk of zinvol is, zal Ja ik wil weddingplanner slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 aansprakelijkheid.

Artikel 7 Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

 1. Ja ik wil weddingplanner heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van Ja ik wil weddingplanner kan schaden.
 2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Ja ik wil weddingplanner gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ja ik wil weddingplanner op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Ja ik wil weddingplanner de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Ja ik wil weddingplanner gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 80% van de totale som van de opdracht bij opzegging van 12 tot 4 weken voor de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum, of 90% van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum, of 100% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor de bruiloft/huwelijksaanzoek/jubileum.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ja ik wil weddingplanner, zal Ja ik wil weddingplanner in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Indien Ja ik wil weddingplanner aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Ja ik wil weddingplanner aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal een bedrag van € 2.500,–
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ja ik wil weddingplanner aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ja ik wil weddingplanner toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Ja ik wil weddingplanner is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Ja ik wil weddingplanner gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.
 6. Ja ik wil weddingplanner is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder toeleveranciers e.a.
 7. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Ja ik wil weddingplanner onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Ja ik wil weddingplanner voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 8. Ja ik wil weddingplanner is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Ja ik wil weddingplanner of derden.  

Artikel 9 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Ja ik wil weddingplanner voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Ja ik wil weddingplanner informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Ja ik wil weddingplanner niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
 2. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Ja ik wil weddingplanner op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Ja ik wil weddingplanner bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.
 3. Voor zoveel Ja ik wil weddingplanner ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ja ik wil weddingplanner gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12 Geschillen

 1. Geschillen kunnen met uitsluiting van de Burgerlijke rechter worden beslecht door een (branche)commissie.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met tussenkomst van de (branche) commissie te beslechten.

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Ja ik wil weddingplanner en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.